Om oss

På den här sidan ligger länkar till “historiska” axplock. Precis som när det gäller våra aktuella sidor så kan det vara dokument med direkt koppling till FöR:s egna aktiviteter. Det kan även vara artiklar m m som indirekt har en koppling till oss, t ex något som en styrelsemedlem fått publicerat, uttalat eller blivit intervjuad om i andra medier eller tidskrifter.

Två uttalanden från Landsmötet 2003

Otillgänglighet är diskriminering!

Vi är trötta på att inte spontant kunna handla, gå på bio, restaurang, uteserveringar, hyra en campingstuga eller delta i ett politiskt möte utan att först behöva ta reda på om vi kommer in.

Vi är trötta på att behöva ta reda på dörrars bredd och tröskelhöjd, när vi vill gå ut en kväll.

Vi är trötta på att vänta på att bli insläppta i samhällsgemenskapen.

Bort med den diskriminerande otillgängligheten!

Nu pågår ett arbete om en diskrimineringslagstiftning och vi kräver en lagstiftning med verkningsfullt resultat.

Det är hög tid att bevisa att regeringens och riksdagens handikappolitiska program inte är en papperstiger.

 

Till statsrådet Berit Andnor

Vi är uttryck för en stark vilja att förnya och radikalisera det intressepolitiska påverkansarbetet grundad i den egna erfarenheten av att leva med funktionsnedsättningar.

Den egna erfarenheten av att leva med rörelsehinder är för oss av avgörande betydelse för trovärdigheten i vår intressepolitiska kamp. Vår legitimitet kan aldrig ifrågasättas!

Utifrån denna grund har vi två gånger sökt etableringsstöd från Socialstyrelsen. Båda gångerna avslogs vår ansökan med motiveringen att det redan finns flera organisationer för personer med rörelsehinder.

Detta vill vi reagera starkt emot!
Vi anser, i likhet med demokratiutredningen, att nyskapande krafter bör släppas fram till gagn för det intressepolitiska påverkansarbetet. Den etablerade handikapprörelsen behöver förnyelse! Initiativ som vill söka nya vägar måste ges förutsättningar att verka, inte motarbetas genom ett föråldrat bidragssystem!

Vår unga organisation har redan skadats allvarligt av detta. Att inte ge en organisation som vår resurstilldelning är en oacceptabel styrning över vilka krafter som tillåts agera på arenan. Vi ber därför om ditt initiativ för åtgärder som syftar till en ändring av bidragssystemet eller dess tillämpning.

 

Stödskrivelse för projekt Taxi för alla april 2003

FÖRVERKLIGA POLITISKA MÅL!

Vi bildades i juni 2001. Våra medlemmar är människor med rörelsehinder som tagit sig den självklara rätten att ha tolkningsföreträde i frågor som handlar om våra egna livsvillkor. Vi vill med vårt engagemang och vårt förbund påverka samhällsdebatten och utvecklingen i Sverige så att målen full delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för människor med rörelsehinder uppnås.

Utveckla Färdtjänsten!

Färdtjänsten ses idag som en del i kollektivtrafiken. Den måste utvecklas.

Var tionde färdtjänstkund är enligt färdtjänstnämndens egen undersökning i Stockholm missnöjd. Färdtjänstens verksamhetsidé utfästs som kundorienterad. Vi tar därför för givet att de missnöjda kundernas behov tas på allvar.

Vi har tagit del av projektresultaten från “Taxi för alla”, vars framtid i permanent form nu står och faller med färdtjänstnämndens beslut. Projektresultatet visar att detta komplement fungerat utmärkt för vissa kunder, som tidigare varit missnöjda med färdtjänsten. Dessa kunder har värderat möjligheten att spontant kunna beställa anpassade taxibilar mycket högt. Det uttrycks nu en stor oro över att komplementet ska försvinna.

En mycket väsentlig del av detta komplement är att utbudet av komfortabla bilar ökar för kunder som är känsliga för transportsätt. För personer med värk och dåliga leder till exempel vore denna möjlighet en stor lättnad. Idag tillåts inte färdtjänstkunder att välja busstyp, vilket får till följd att resan i många fall blir till en stor fysisk påfrestning. Fjädringen i de stora färdtjänstbussarna är anpassad till tunga transporter, vilket innebär att kunder som exempelvis använder elrullstol gungar mycket häftigt vid färd.

På seminariet där projektet “Taxi för alla” redovisades framfördes inga nackdelar för färdsättet som sådant eller någon ekonomisk invändning.

Under rubriken “Mål och prioriteringar” i proposition 1999/2000:79, “Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken” understryks att “transportsystemet som helhet och dess olika delar, som trafikslag, infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en sådan kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra och komfortabla former”.

Om “Taxi för alla” blir verklighet skulle målen kunna nås. Detta komplement skulle också bli en betydelsefull del i visionen “Världens tillgängligaste huvudstad”. Idag kan inte billösa rörelsehindrade utomläns ifrån komma till staden och använda dess utbud.

Förbundet Rörelsehindrade anser att det vore en utomordentligt värdefull tillgång om projektet permanentas och vill på detta sätt uppmana färdtjänstnämndens ledamöter att beakta alla dimensioner före beslut om upphandling eller inte av detta komplement.

 

Stöduttalande för de åtalade miljö- och handikappaktivisterna – februari 2003

Onsdagen den 19:e februari ställs aktivister från nätverken Socialekologisk Aktion och Synskadade Socialister inför rätta i Stockholmtingsrätt. Orsaken är en civil olydnadsaktion i Hammarby Sjöstad i augusti 2002. Under aktionen målade cirka 15 miljö- och handikappaktivister ett övergångsställe på Lugnets Allé, eftersom man bedömde detta huvudstråk genom Hammarby Sjöstad som otillgängligt och trafikfarligt.

Vi vill härmed uttrycka vårt stöd för de åtalade aktivisterna. Under en följd av år har funktionshindrades intressen systematiskt åsidosatts vid utformningen av gatumiljöer. Ett flertal övergångsställen har tagits bort och ersatts av s.k. gångpassager, där de gåendes ögonkontakt med bilisterna är en förutsättning för att korsa gatan. I det så kallade Sjöstadsrådet har ett antal handikapporganisationer ihärdigt framfört kritik mot planerna på att bygga en stadsdel som på grund av bristande tillgänglighet kommer att utestänga vissa grupper.

Kraven på framkomlighet, orienterbarhet och trafiksäkerhet för alla har dock åsidosatts.

I den situationen är det berömvärt att någon konkret agerar mot den orättvisa och skendemokratiska utformningen av gatumiljön. De åtalade aktivisterna, Catrine Jonsson och Finn Hellman, framstår härvid som föredömen.