Verksamhetsprogram

Vi har som syfte att stärka och föra kampen för demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter.

Organisationens ideologi och verksamhet utgår från den erfarenhet människor med rörelsehinder har av att leva med rörelsehinder i Sverige.

Vi ska
• delta i och påverka samhällsdebatten.
• manifestera och synliggöra organisationens krav bland allmänhet och partipolitiska företrädare.
• samarbeta med andra idéburna rörelser för demokrati och jämlikhet.
• samarbeta med andra ideologiskt närliggande handikapporganisationer.

Manifest

Tillgänglighet – delaktighet – makt över våra liv

Målet är att människor med rörelsehinder ska uppnå full delaktighet och jämlikhet. Ett demokratiskt samhälle, makt över den egna tillvaron och rätt till goda levnadsvillkor i jämlikhet med andra utgör förbundets grundvärderingar. Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Kraft och uthållighet i vår kamp kommer ur den erfarenhet och kunskap som endast vi kan ha som själva lever med rörelsehinder. Därför har människor med rörelsehinder oinskränkt makt i den egna organisationen.

Vi känner solidaritet med människor med funktionshinder och andra som liksom vi delar erfarenhet av ojämlikhet, diskriminering och förtryck.

En allt överskuggande uppgift är att arbeta för att vi i Sverige får en verkningsfull lag mot diskriminering av människor med funktionshinder samt att de individuella rättigheterna utvidgas och förstärks.
Vi verkar utifrån den konkreta, upplevda, på den egna huden kända verkligheten relaterat till våra mål och värderingar.

Verksamhetsprogram 2010-2011

Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.
Till grund för arbetet ligger FöRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.
Under verksamhetsperioden kommer FöR:s verksamhet att koncentreras på följande:

Seminarier

Vårt mål är att under 2010 och 2011 för vardera år anordna två seminarier där temat är aktuella funktionshinderpolitiska frågor.

Intressepolitiskt arbete under 2010 och 2011

Villkoren för människor med funktionsnedsättning är en fråga om mänskliga rättigheter, vi ska under 2010 fokusera på följande frågor.

• Regeringen avser att under våren 2011 att ta fram en strategi för funktionshinderpolitiken för åren 2011 – 16. Frågan berör även oppositionen. En viktig uppgift för FöR är här att påverka regeringens strategi så att den utgår från ett tydligt medborgarperspektiv och innehåller konkreta reformförslag.

Exempel på frågor där vi ska kräva konkreta reformförslag är

• Bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering och införas i diskrimineringslagen.
• Människor med funktionsnedsättningar utsätts idag för en diskriminerande och integritetskränkande myndighetsutövning som står i strid mot FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar för att ges rätt till nödvändiga stödinsatser. Vi ska här väcka en debatt i syfte att skapa politiskt insikt om behovet av reformer som begränsar samhällets makt att bestämma över våra liv och som jämställer våra villkor med övriga medborgare; reformer som tar utgångspunkt i individens rätt till självbestämmande, valfrihet och respekten för den personliga integriteten.

Arbetsformer och organisation

  • Fortsätta att utveckla medlemsinformationen.
  • Utveckla arbetet med att nå ut till media och politiker med våra intressepolitiska frågor.
  • Påbörja arbetet med att utveckla en tankesmedja som synliggör villkoren för människor med funktionsnedsättningar utifrån ett medborgarskapsperspektiv. Första steget är att hos Allmänna Arvsfonden ansöka om medel till en förundersökning.