Inbjudan till eftervalsseminarium –
Vad händer nu?

Valet är avgjort och Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar över regeringsmakten med Vänsterpartiet som stödparti i riksdagen.

Till seminariet har vi bjudit in ansvariga politiker från den nya regeringen och från Vänsterpartiet. Vi återkommer med information om vilka dessa blir.

Vad händer nu? Vilka konkreta reformer, som leder till förbättrade villkor för personer med funktionsnedsättningar kan vi förvänta under innevarande mandatperiod? Hur ser den politiska agendan ut? Kommer vi att få se förverkligande av en förstärkt diskrimineringslag utan begränsande undantag? Kommer urholkningen av rätten till personlig assistans att stoppas? Med flera frågor om vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor med övriga medborgare i dagens Sverige.

Seminariet kommer att ha formen av hearing, det vill säga skarpa frågor med krav på konkreta svar.

 

Infoblad midsommar 2014

Här kommer en liten sommarbetraktelse om tillståndet i Sverige för oss som lever med funktionsnedsättningar.

Villkoren för människor med funktionsnedsättningar, som grupp betraktat, är inom de flesta samhällsområden sämre jämfört med befolkningen i stort. Så har det alltid varit.

Nu senast bekräftades den sanningen av Myndigheten för delaktighet i rapporten “Hur är läget 2014?” som är den tredje samlade uppföljningen av regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Det märkliga med svensk politik när det handlar om villkoren för oss som lever med funktionsnedsättningar är att Sverige har antagit politiska mål och riktlinjer som på många sätt är invändningsfria, men oftast stannar vid vackra ord och brist på handling. Sverige var trots det bland de första nationerna att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi hade ju redan den övergripande politiken och den rätta lagstiftningen på plats tyckte våra politiker. En inställning som uttrycker ett visst övermod mätt med verklighetens mått. Mycket riktigt och följaktligen får Sverige kritik av FN:s övervakningskommitté som uppmanar regeringen att säkerställa konventionens anpassning till svensk lagstiftning för att därmed kunna tillämpas som svensk lag.

Frågan man måste ställa sig och som återkommande ställs är varför denna nonchalans gentemot fattade riksdagsbeslut tillåts fortsätta år efter år.

Normen är att vara frisk, stark och i alla avseenden duglig. Allt annat ses som individuella problem, som kräver individuella behovsprövade insatser. I det allmänna medvetandet framstår vi som människor som drabbats av sjukdom och skador som bäst tas om hand av sjukvårdande och sociala myndigheter.

Våra villkor har i praktiken reducerats till vårdfrågor, vilka behov som samhället ska bekosta och vad som är rimliga kostnader. Och med det fokus på ekonomin som nu gäller läggs också stor kraft på att kontrollera och beivra fusk och överutnyttjande med motiveringen att det är för vårt eget bästa. Nästan aldrig diskuteras villkoren för människor med funktionsnedsättningar som en fråga om medborgerliga och mänskliga rättigheter på allvar i bredare politiska sammanhang som t ex i valtider. Avståndstagandet eller vårt ickevara som medborgare är förmodligen varken medvetet eller elakt menat, ingen vill oss ont. Det verkar bara ofrånkomligt i ett samhälle där ekonomisk effektivitet har högsta prioritet framför allas lika värde. Marginaliserade till en kostnad, som vi dag är, kan vi aldrig erövra vårt människovärde.

Detta sätt att se på människor med funktionsnedsättningar har förstärkts under de åtta år Alliansen har haft makten. Grundläggande för Alliansens politik ? som kanske ska läsas ?Moderaternas politik? – har varit just ekonomisk effektivitet, spara och hushålla och att satsa på reformer som stärker den tillväxtskapande delen av ekonomin, d v s näringslivet och det privata företagandet. På detta sätt har Alliansen byggt upp ett krismedvetande som effektivt, hittills i alla fall, satt stopp för en annan politisk debatt. En debatt som borde handla om rättvisefrågor, allas delaktighet och hur vi ska uppnå ett jämlikt samhälle. Med andra ord vilket samhälle vill vi ha!

Är verkligen problemet som Alliansen ser det att det saknar pengar till rättvisereformer? Att vi inte skulle ha råd med en välfärd som omfattar alla! Svaret måste bli nej. Tvärtom, Sverige är ett rikt land. Det finns ekonomiskt utrymme att föra en radikal fördelningspolitik som jämnar ut skillnader mellan människor och som tar sig an uppenbara orättvisor.

Det kortsiktiga kamrerstänkandet är dock djupt förankrat i svensk politik. Vill det rödgröna blocket, som i viss mån är historiskt medskyldiga, ändra på detta? Har man modet att gå från retorik till handling, t ex när det gäller att stifta en lag som i verklig mening klassar bristande tillgänglighet som diskriminering och att sätta stopp för den pågående urholkningen av rätten till personlig assistans? Detta är två viktiga exempel på nödvändiga reformer som väntar på sin lösning av nästa regering.

Ha en bra sommar!

 

Seminarium 2014-03-28

I år 2014 är det val till riksdagen. Är villkoren för oss som lever med funktionsnedsättningar en valfråga? Menar de politiska partier vi har att välja mellan allvar när de i sina program skriver att de vill ha ett Samhälle tillgängligt för alla, Full delaktighet och jämlikhet åt alla, Allas rätt till arbete samt att de vill slå vakt om Assistansreformens grundläggande värderingar om Goda levnadsvillkor och Rätten att kunna leva som andra? Vilka är de konkreta reformerna?

Vi ställer därför frågan: “Vem ska vi rösta på?”

Seminariet kommer att genomföras som en hearing med politiker från de olika riksdagspartierna. Centerpartiet representeras av Karin Östring Bergman – socialutskottet, Folkpartiet representeras av Maria Lundqvist Brömster – socialutskottet, Kristdemokraterna representeras av Ulrik Lindgren – sakkunnig hos Maria Larsson, Moderaterna representeras av Martin Andreasson – partistyrelse, Miljöpartiet representeras av Agneta Luttropp – socialutskottet, Socialdemokraterna representeras av Lennart Axelsson – socialutskottet och Vänsterpartiet representeras av Eva Olofsson – socialutskottet.

Varje parti har ombetts att svara på ett antal frågor med utgångspunkt från vad de i sina respektive partiprogram för fram som sin politik när det gäller villkoren i dagens Sverige för personer med funktionsnedsättningar.

Partiernas svar kommer när vi fått svar från alla. Svaren presenteras på denna hemsida.

 

Gott Nytt År 2014

Det gamla året har snart dragit sig tillbaka och ett nytt står berett att träda fram. Är det inte så vi tänker på åren som kommer och går? En gammal bekant som drar sig tillbaka och lämnar något kvar till det nya året att förvalta, men som också befriar oss från sådant vi kan lämna bakom oss, gammalt och nytt vävs samman. Sant eller inte. Men jag tror det är så vi måste se på verkligheten och kommande utmaningar.

Vad har år 2013 lärt oss? Vad ska vi ta med oss in i år 2014?

En sak har år 2013 lärt oss. Eller kanske bättre uttryckt påmint oss om! Inget uppnås utan gemensam och solidarisk kamp för våra rättigheter. En kamp som ibland under gynnsamma omständigheter leder till segrar vi kan glädjas över. Samtidigt vet vi att vunna segrar aldrig är definitiva. Vi måste alltid vara beredda att försvara det vi redan trott oss ha uppnått. År 2013 har varit ett sådant år.

Under år 2013 har det blivit allt tydligare att rättighetslagar inte är beständiga. Jag tänker naturligtvis på assistansreformen där en restriktiv rättspraxis leder till att allt fler förlorar rätten till personlig assistans och där portalparagrafer och FN konventioner inte spelar särskilt stor roll. Istället för att tillförsäkras goda levnadsvillkor, som lagen påbjuder handlar myndigheternas och domstolarnas bedömningar allt oftare om vad som är “rimligt för funktionshindrade”. Funktionshinderrörelsen protesterar. Politiskt talar man om vikten att värna LSS. Ett urval riksdagsledamöter från nästan alla partier uttrycker oro för den urholkning av LSS och rätten till personlig assistans som nu pågår. Än så länge har deras oro stannat vid ord? Står de ensamma eller har de stöd för den oro de ger uttryck för i egna partiet, frågar man sig?

Samma problematik gäller funktionshinderrörelsens krav på en förstärkt diskrimineringslagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. Även här finns parlamentarisk majoritet för en sådan lagstiftning. Folkpartiet – läs Erik Ullenhag (FP) – har utlovat en proposition innan riksdagsvalet. Det har dock suttit långt inne. Kanske finns anledning till optimism. Men samtidigt pågår en urholkning av bygglagstiftningen. Stefan Attefall (KD) har lagt förslag om att vissa studentbostäder ska kunna uppföras utan att bygglagstiftningens regler om tillgänglighet behöver beaktas. Tillgängligheten får betala priset för en usel bostadspolitik. Oroande är också att i regeringens ambition att förkorta handläggningstiden för bygglov kan komma att leda till att kvaliteten på tillgänglighetsgranskningen blir än mer eftersatt än den redan är idag. Principer om medborgarskap och mänskliga rättigheter får här stryka på foten för kortsiktiga politiska lösningar som utmålar människor med funktionsnedsättningar som kostsamma för samhället.

Detta är två ödesfrågor som sätter trovärdigheten i svensk funktionshinderspolitik på prov. I grunden handlar det om samhällets syn på människor med funktionsnedsättningar. Är det som reducerade till vård- och bidragstagare man ser oss, eller som fullvärdiga medborgare där demokrati och jämlikhet är överordnade värden som gäller alla medborgare?

 

Hitta assistansbolag

Söker du efter ett assistansbolag som kan anordna din personliga assistans? Assistansbolag-guiden.se har samlat det flesta assistansbolag i Sverige. Du kan söka på assistansbolag som finns på din ort. Alla assistansbolag har jämförts och är betygsatta utefter olika parametrar. Det finns också möjlighet att lämna omdömen och läsa andras omdömen om olika assistansbolag.

 

Behöver du en ny hemsida

Letar du eller ditt företag efter en ny hemsida?

 

Personlig assistans

Carelli.se är ett assistansbolag som har personlig assistans runt om i hela Sverige, bland annat med ett kontor i Uppsala. De är ett familjeägt assistansbolag som lägger stor fokus på kundens rätt att bestämma över sin personliga assistans. De är mitt uppe i att byta namn på sitt företag, och du kan hitta deras nya hemsida här sensiaassistans.se